Inici ca Ajuntament Òrgans de Govern Junta de Govern Local

Atenció ciutadana

Atenció en linea

Atenció telefònica

  • 977 740 100
    Informació i tramitació

Atenció presencial

Telèfons d'urgències

  • 112 Emergències
  • 061 Urgències sanitàries
  • 112 Bombers
  • 112 Mossos d'Esquadra
  • 091 Policia Nacional
Altres telèfons d'urgències >

Junta de Govern Local

Sala de juntes

La Junta de Govern Local.

 

    1. Composició: membres i tinentes/tinents d’alcalde.

 
Segons el Decret d’Alcaldia núm. 381/2015, de data 16 de juny, i el Decret d’Alcaldia núm. 732/2017, de data 9 de novembre, les persones membres de la Junta de Govern Local, així com les tinentes i tinents d’alcalde són les següents:
 
Membres de la Junta de Govern Local:

- Èrika Ferraté i Curto, ERC-AM.

- Albert Salvadó i Fernández, ERC-AM.

- Enric Vidal i Vidal, ERC-AM.

- Àngela Reverté i Ferré, ERC-AM.

- Rafel Balagué i Baila, ERC-AM.

 

 Tinentes i tinents d’alcalde:

- Primer tinent d’alcalde: Albert Salvadó i Fernández, ERC-AM.

- Segona tinenta d’alcalde: Èrika Ferraté i Curto, ERC-AM.

- Tercer tinent d’alcalde: Enric Vidal i Vidal, ERC-AM.

- Quarta tinenta d’alcalde: Àngela Reverté i Ferré, ERC-AM.

- Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Balagué i Baila, ERC-AM.

 

    2. Competències.

 

Segons l’article 53 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, l’atribució propia i indelegable de la Junta de Govern Local és l’assistència permanent a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions i tal fi serà informada de totes les decisions de l’alcalde i aquesta informació tindrà caràcter previ a l’adopció de la decisió sempre que la importancia de l’assumpte així ho requereixi.

A més també exercirà les atribucions que li deleguin tant l’alcalde com el Ple, així com les que li atribueixin expressament les lleis.

Així, Per Decret d’Alcaldia núm. 387/2011, de data 17 de juny de 2015, l’alcalde va delegar les següents atribucions a la Junta de Govern Local:

 
En matèria d’hisenda:

De conformitat amb el que s’estableix a les bases d’execució del pressupost:

- L’autorització de despeses la quantia de les quals sigui igual o superior als 25.000 € en els contractes d’obres i als 10.000 € en la resta de contractes administratius.

- La disposició de despeses, l’adjudicació de les quals hi hagi estat també delegada.

- El reconeixement d’obligacions de quantia igual o superior als 25.000 € en els contractes d’obres i als 10.000 € en la resta de contractes administratius.

- La resolució de tots els expedients de subvencions, tant nominatius com no nominatius, així com la incoació i tramitació, si s’escau, dels expedients de reintegrament.

- La concessió de préstecs al personal.

- L’aprovació de:

    a) Llistats i padrons cobratoris.

    b) Liquidacions de contret previ, ja siguin d’ingrés directe o d’ingrés per rebut.

- La concessió d’ajornaments i fraccionaments en els termes que estableix l’article 46.4 de les Bases d’execució del Pressupost i l’Ordenança municipal general de gestió, recaptació i inspecció.

- Acordar la devolució d’ingressos i fiances, avals i garanties.

- Resolució de recursos en matèria d’ingressos municipals, quan l’acte administratiu contra el que es reclami sigui de la seva competència.

- Aprovar les baixes i modificacions que es deriven de l’execució del punt anterior.

- La compensació de deutes vençudes, liquidades i exigibles.

- L’aprovació de les cessions de crèdit quan l’òrgan competent per aprovar l’obligació sigui la Junta de Govern Local.

 
En matèria de personal:

- Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.

- Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.

 

En matèria d’urbanisme i activitats:

- Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

- L’atorgament de llicències urbanístiques d’obres majors, coneixement de les comunicacions d’obres menors, de segregació, parcel·lació, segregació i agrupació de parcel·les, i de divisió en propietat horitzontal.

- L’atorgament de llicències d’activitat i altres autoritzacions relacionades, de conformitat amb la normativa vigent i les ordenances municipals.

- L’atorgament de llicències i autoritzacions, llevat que les lleis sectorials atribueixin la competència al Ple.

- La resolució dels expedients de protecció de la legalitat urbanística, dels de disciplina urbanística, dels d’ordre d’execució i dels de declaració de ruïna, així com dels expedients d’execució forçosa que d’aquests se’n derivin.

 

En matèria de contractació:

- Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import sigui igual o superior als 25.000 € en els contractes d’obres i als 10.000 € en la resta de contractes, tant administratius com privats, i no superin el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.000.000 €, incloses les de caràcter plurianual, quan la seva duració no sigui superior a 4 anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

- L’aprovació de projectes d’obra i de serveis quan la Junta de Govern Local sigui competent per a la seva contractació o concessió, segons l’anterior delegació, i estiguin previstos en el pressupost.

 
En matèria de serveis públics:

- Les contractacions i concessions de serveis públics quan el seu import sigui igual o superior als 10.000 € i no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.000.000 €, incloses les de caràcter plurianual, quan la seva duració no sigui superior a 4 anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi els límits assenyalats.

- L’autorització de guals i contraguals permanents.

 
En matèria de patrimoni:

- L’adquisició de béns i drets per quantia igual o superior als 10.000 € quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 €.

- L’alienació de béns patrimonials de quantia igual o superior a 10.000 € quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 €, sempre que, en cas de béns immobles, estigui prevista en el pressupost, i en cas de béns mobles, no es tracti de béns declarats de valor històric o artístic l’alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.

 
En matèria sancionadora:

Sancionar les infraccions de les ordenances municipals, llevat els casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans, i sancionar les infraccions tipificades legalment quan la competència sancionadora s’atribueixi a l’alcalde i no estigui prohibida la seva delegació.

Per acord del Ple, de data 15 de gener de 2004, es va delegar la següent atribució del Ple a la Junta de Govern Local:

- La competència per aprovar i modificar els preus públics, si bé les propostes corresponents hauran de ser prèviament dictaminades per la Comissió Informativa.

 

    3. Periodicitat sessions.

Per acord del Ple, de data 23 de juny de 2015, es va establir la periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local setmanalment cada dijous, a les 13:30 hores, al Sala de Juntes de l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte.Accions del document
Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita ·CIF: P4313800G · Pl. Carles III, 13 · 43540 · Sant Carles de la Ràpita · Tel. 977 740 100 · ajuntament@larapita.cat    /     Desenvolupat per: Semic Internet