Inici ca Ajuntament Òrgans de Govern Ple

Atenció ciutadana

Atenció en linea

Atenció telefònica

  • 977 740 100
    Informació i tramitació

Atenció presencial

Telèfons d'urgències

  • 112 Emergències
  • 061 Urgències sanitàries
  • 112 Bombers
  • 112 Mossos d'Esquadra
  • 091 Policia Nacional
Altres telèfons d'urgències >

Ple

Sala de Plens

1. El Ple.

    1.1. Composició.

2. Les Comissions Informatives.

 

1. El Ple. 

    1.1. Composició. 

 

El Ple de la Corporació està format per les regidores i regidors següents i que estan integrats en cadascun dels grups polítics que es relacionen, resultants de les darreres eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig de 2015, segons acord del Ple, de data 23 de juny de 2015:

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)

                1- Josep_Caparrós.jpg

 

 

- Josep Carles Caparrós i Garcia, ERC-AM.

                2- Albert Salvadó.jpg

 

 

 - Albert Salvadó i Fernández (portaveu), ERC-AM

                 3- Èrika Ferraté.jpg

 

 

 

- Èrika Ferraté i Curto (suplent del portaveu), ERC-AM

                 4- Enric Vidal.jpg

 

 

 

- Enric Vidal i Vidal, ERC-AM.

                 5- Angela Reverté.jpg

 

 

 

- Àngela Reverté i Ferré, ERC-AM

6- Rafa Balagué.jpg

 

 

 

 

- Rafel Balagué i Baila, ERC-AM.

 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU)

Joan Martin.jpg

 

 

 

 

- Joan Martín i Masdéu (portaveu), CIU.

J Carlos Solanes còpia.jpg

 

 

 

 

- Joan Carles Solanes i Samper (suplent del portaveu), CIU

Foto regidor Miquel 2.jpg

 

 

 

- Miquel Ferré i Avellanas, CIU.

Carlos Arbó.JPG

 

 

 

 

- Carles Arbó i Juaní, CIU.

Foto Regidora Noemí.JPG

 

 

 

 

 - Noemí Barberà i Rosales, CIU.

 

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)

Rosa Anglès.jpg

 

 

 

 

- Rosa Anglès i Ballester (portaveu), PSC-CP.


MÉS RÀPITA (mR)

Pedro Hernández.jpg

 

 

 

 

- Pedro Hernández i Losa (portaveu), mR.

Ivan Subirats.jpg

 

 

 

 

- Ivan Subirats i Ferreres (suplent del portaveu), mR.

 

SOLIDARITAT PER LA INDEPENDÈNCIA (SI)

Foto candidat bona.jpg

 

 

 

 

- Alexandre Cervera i Forcadell (portaveu), SI.

 

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA - ENTESA (ICV-EUA-E)

Foto regidora Xus - copia.jpg

- María Jesús García i Noguerón, ICV-EUA-E.

 

PERSONES REGIDORES NO ADSCRITES

 Conxi.jpg

 

 

 

- Conxi Vizcarro i Mones, No Adscrita.

 

    1.2. Competències.                    (Tornar al menú)

 
El Ple, integrat per totes les persones regidores, és presidit per l'Alcalde. Corresponen, en tot cas, al Ple municipal les següents atribucions:

a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a que es refereix l'article 45 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
c) L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació prevists en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l'alteració de qualssevol d'aquests instruments.
d) L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l'aprovació dels comptes; tot això d'acord amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
f) L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
g) L'acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions públiques.
h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres Administracions públiques.
i) L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.
j) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.
k) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.
l) L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada del qual, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost --excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives a cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior-- tot això de conformitat amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
n) derogat
o) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos als pressupostos.
p) derogat
q) Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial.
r) Les altres que expressament li confereixin les lleis.

Correspon, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura a l'Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada pel mateix, que seran públiques i es realitzaran mitjançant crida nominal en tot cas, i es regeixen pel que es disposa en la legislació electoral general.

El Ple pot delegar l'exercici de les seves atribucions en l'Alcalde i en la Junta de Govern Local, excepte les enunciades a l'apartat 2, paràgrafs a), b), c), d), i), f), g), h), i), l) i p), i al paràgraf anterior.
 

    1.3. Periodicitat sessions.                    (Tornar al menú)

 

Segons acord del Ple, de data 23 de juny de 2015, es va establir la periodicitat de les sessions plenàries l’últim divendres no-festiu de cada mes, a les 13:30 hores, al Saló de Sessions de l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte.

Així mateix es va facultar a l’Alcaldia per suspendre la realització del Ple ordinari del mes d’agost, com a conseqüència del període vacacional, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals, així com per posposar o avançar la realització de les sessions ordinàries del Ple, dins del mateix mes de la realització, quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en un període vacacional.

Convocatòries del Ple.

 

2. Les Comissions Informatives.                    (Tornar al menú)

    2.1. Composició.

 

Les Comissions Informatives creades per acords plenaris de dates 23 de juny de 2015, 29 de juny de 2017 i 20 d'octubre de 2017 són les següents, amb els membres que les composen:

 

1. Comissió Informativa de Ciutadania i Ensenyament (que inclou les àrees de Festes, Governació, Salut i Ensenyament).

- President nat: Sr. alcalde, Josep Caparrós i Garcia, ERC-AM.

- Presidència: Alexandre Cervera i Forcadell, SI.

- Enric Vidal i Vidal, ERC-AM.

- Àngela Reverté i Ferré, ERC-AM.

- Èrika Ferraté i Curto, ERC-AM.

- Rosa Anglès i Ballester, PSC-CP.

- Conxi Vizcarro i Mones, no adscrita.

- María Jesús García i Noguerón, ICV-EUA-E.

- Joan Carles Solanes i Samper, CIU.

- Miquel Ferré i Avellanàs, CIU.

- Ivan Subirats Ferreres, mR.


2. Comissió Informativa de Regeneració Democràtica (que inclou les àrees de Mitjans de Comunicació, Noves Tecnologies, Transparència i Identitat).

- President nat: Sr. alcalde, Josep Caparrós i Garcia, ERC-AM.

- Presidència: Èrika Ferraté i Curto, ERC-AM.

- Enric Vidal i Vidal, ERC-AM.

- Rafa Balagué i Baila, ERC-AM.

- Rosa Anglès i Ballester, PSC-CP.

- Conxi Vizcarro i Mones, no adscrita.

- María Jesús García i Noguerón, ICV-EUA-E.

- Alexandre Cervera i Forcadell, SI.

- Carles Arbó i Juaní, CIU.

- Noemí Barberà i Rosales, CIU.

- Ivan Subirats i Ferreres, mR.

 

3. Comissió Informativa de Promoció Econòmica i Ocupació (que inclou les àrees de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç, Urbanisme i Medi Ambient).

- President nat: Sr. alcalde, Josep Caparrós i Garcia, ERC-AM.

- Presidència: Conxi Vizcarro i Mones, no adscrita.

- Enric Vidal i Vidal, ERC-AM.

- Rafa Balagué i Baila, ERC-AM.

- Àngela Reverté i Ferré, ERC-AM.

- Rosa Anglès i Ballester, PSC-CP.

- María Jesús García i Noguerón, ICV-EUA-E.

- Alexandre Cervera i Forcadell, SI.

- Joan Carles Solanes i Samper, CIU.

- Carles Arbó i Juaní, CIU.

- Pedro Hernàndez i Losa, mR.

 

4. Comissió Informativa d’Hisenda i Gestió Municipal, i Especial de Comptes (que inclou les àrees d’Hisenda, Règim Intern, Serveis).

- President nat: Sr. Alcalde, Josep Caparrós i Garcia, ERC-AM.

- Presidència: Albert Salvadó i Fernández, ERC-AM.

- Enric Vidal i Vidal, ERC-AM.

- Rafa Balagué i Baila, ERC-AM.

- Rosa Anglès i Ballester, PSC-CP.

- Conxi Vizcarro i Mones, no adscrita.

- María Jesús García i Noguerón, ICV-EUA-E.

- Alexandre Cervera i Forcadell, SI.

- Joan Carles Solanes i Samper, CIU.

- Miquel Ferré i Avellanàs, CIU.

- Pedro Hernàndez i Losa, mR.


5. Comissió Informativa de Serveis a les Persones (que inclou les àrees d’Atenció a les Persones, Joventut, Cultura i Esports).

- President nat: Sr. Alcalde, Josep Caparrós i Garcia, ERC-AM.

- Presidència: Sra. María Jesús García i Noguerón, ICV-EUA-E.

- Rafa Balagué i Baila, ERC-AM.

- Èrika Ferraté i Curto, ERC-AM.

- Àngela Reverté i Ferré, ERC-AM.

- Rosa Anglès i Ballester, PSC-CP.

- Conxi Vizcarro i Mones, no adscrita.

- Alexandre Cervera i Forcadell, SI.

- Miquel Ferré i Avellanàs, CIU.

- Noemí Barberà i Rosales, CIU.

- Ivan Subirats i Ferreres, mR.


    2.2. Competències.                    (Tornar al menú)

 

Per acord del Ple, de data 23 de juny de 2015, es va aprovar que la Comissió Informativa d’Hisenda i Gestió Municipal, i Especial de Comptes assumirà les competències que l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 58 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb l'article 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, atribueix a la Comissió Especial de Comptes, constituint-se a aquests efectes per a les funcions esmentades en tal condició.

Així mateix les funcions d'aquestes comissions informatives de caràcter permanent seran l'estudi i dictamen previ dels assumptes que se sotmetin a la decisió del Ple o de la Junta de Govern Local i de l'Alcaldia. En aquests dos últims supòsits, quan aquests òrgans actuïn per delegació d'aquell, poden intervenir també en relació amb altres assumptes que no siguin de la competència del Ple de la Corporació, quan l'òrgan competent els sol·liciti el dictamen.

A l’efecte del control i seguiment de la gestió dels òrgans als quals anteriorment s’ha fet referència, es reconeix el dret de tots els regidors i regidores membres de les comissions informatives de poder consultar, directament i personalment, els llibres de resolucions de l’Alcaldia i els llibres d’actes de la Junta de Govern Local, custodiats a la Secretaria General de la Corporació.

Les atribucions de les Comissions Informatives són les que s’especifiquen a l’article 122 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i articles 134 fins al 138 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i els correspondran les següents funcions:

a) L’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple.
b) El seguiment de la gestió de l’alcalde i del seu equip de govern, sense perjudici del superior control i fiscalització que, amb caràcter general, li correspon al Ple.
c) Aquelles que el Ple els delegui, d’acord amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
 
 

    2.3. Periodicitat sessions.                    (Tornar al menú)

 

Per acord del Ple, de data 23 de juny de 2015, es va establir que les comissions realitzaran sessions ordinàries de caràcter mensual, d'acord amb el règim de sessions establert pel Reglament orgànic municipal i amb les particularitats que, en execució de les seves previsions, estableixi cadascuna de les comissions en la seva sessió constitutiva. Poden realitzar sessions extraordinàries quan el seu president o presidenta ho decideixi, o quan ho sol·liciti la quarta part, almenys, del nombre legal de membres.

 Ple
Sala de Plens
Ple
Sala de Plens
Accions del document
Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita ·CIF: P4313800G · Pl. Carles III, 13 · 43540 · Sant Carles de la Ràpita · Tel. 977 740 100 · ajuntament@larapita.cat    /     Desenvolupat per: Semic Internet