Inici ca Serveis Ajuts i Subvencions

Atenció ciutadana

Atenció en linea

Atenció telefònica

  • 977 740 100
    Informació i tramitació

Atenció presencial

Telèfons d'urgències

  • 112 Emergències
  • 061 Urgències sanitàries
  • 112 Bombers
  • 112 Mossos d'Esquadra
  • 091 Policia Nacional
Altres telèfons d'urgències >

Ajuts i Subvencions

En aquesta pàgina hi trobareu les convocatòries d'ajuts i subvencions de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, així com informacions relacionades:

 

- AJUTS DINERARIS DIRECTES A PERSONES O FAMÍLIES PER FER FRONT A SITUACIONS DE RISC ECONÒMIC I/O SOCIAL.

L’objecte d’aquestes bases és regular els ajuts i el seu procediment per a concessió de prestacions econòmiques a persones o famílies amb dificultats econòmiques amb l’objectiu de pal·liar situacions de necessitats bàsiques, que estiguin empadronades al municipi de Sant Carles de la Ràpita.

El termini de presentació: Des de la publicació de la convocatòria al BOPT  núm. 133, de data 11 de juliol de 2017, fins 31 de desembre de 2017.

- Bases reguladores (català / castellano).

- Convocatòria (BOPT  núm. 133, d'11 de juliol de 2017).

- Impresos:

        - Model de sol·licitud.

        - Declaració jurada o promesa d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita i les altres obligacions tributàries i de la Seguretat social que vénen imposades per la normativa vigent i de que no està sotmès a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador.

        - Declaració responsable ingressos bruts percebuts.

        - Autorització dades per procediments electrònics.

        - Document núm. de compte bancari.

 

- AJUTS ECONÒMICS INDIVIDUALS PER A FER FRONT A LES DESPESES FAMILIARS DERIVADES DE L’ASSISTÈNCIA A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL DE L’ALUMNAT RESIDENT AL MUNICIPI I MATRICULAT LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL.

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament d’ajuts econòmics per a fer front a les despeses del servei educatiu de l’alumnat matriculat a la llar d’infants municipal.

El termini de presentació: des del dia següent a la seva publicació al BOPT núm. 170, de data 1 de setembre de 2017 i fins al juliol del 2018.

- Bases reguladores.

- Convocatòria: (BOPT núm. 170, de data 1 de setembre de 2017).

- Impressos:

- Autorització dades per procediments electrònics.

- Declaració jurada tutor.

- Sol·licitud.

 

- AJUTS ECONÒMICS INDIVIDUALS PER A FER FRONT A LES DESPESES DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR DE L’ALUMNAT MATRICULAT A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL.

 

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament d’ajuts econòmics per a fer front a les despeses del servei de menjador escolar de l’alumnat matriculat a la llar d’infants municipal.

El termini de presentació: un cop publicada al BOT la convocatòria i fins al juliol de 2018.

- Bases reguladores (publicat BOPT núm. 18, de 28 de gener de 2016).

- Convocatòria 2017/2018 (català) / convocatoria 2017/2018 (castellano) (en tràmit de publicació al BOPT).

- Impressos:

          - Autorització dades per procediments electrònics.

             - Declaració jurada tutor.

             - Sol·licitud.

 

- BEQUES PER TRANSPORT PER A ESTUDIS SUPERIORS (FORA DE TERMINI)

 
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de les beques per al transport per estudis superiors de cicles formatius de grau superior, estudis universitaris o de grau per a estudiants empadronats al terme municipal de Sant Carles de la Ràpita.

El termini de presentació de sol·licituds és des del'1 d’agost fins al 30 de setembre de 2017.

- Bases reguladores.

- Convocatòria (català / castellà).

- Model de sol·licitud.

- Annex 2 - Declaració jurada o promesa d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita i les altres obligacions tributàries i de la Seguretat social que vénen imposades per la normativa vigent i de que no està sotmès a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador.

- Annex 3 - document núm. de compte bancari.

- Annex 4 - Autorització d'obtenció de dades per procediments electrònics amb l'AEAT i la TGSS.

- Annex 5 - Autorització d'obtenció de dades acadèmiques per procediments electrònics expdient acadèmic.

 

 

 - AJUTS ECONÒMICS PER A PERSONES AMB ESCASSA CAPACITAT ECONÒMICA (impost sobre béns immobles i impost de vehicles de tracció mecànica). (FORA DE TERMINI)

 

L’objecte d’aquestes bases és l’atorgament d’ajuts a aquelles persones que pateixin una situació econòmica més desfavorida que siguin subjectes passius de l’Impost sobre Béns Immobles IBI i/o de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, constant com a contribuents als Padrons d’aquests impostos. 

Aprovació definitiva i publicació del text íntegre al BOPT núm. 57, de data 10/03/2015.

 
El termini de presentació de les sol·licituds serà cada any des del dia 1 de gener fins al 15 de febrer (ambdós inclosos). No obstant, aquest any 2016 s'ha obert un termini extraordinari des del dia 01/06/2016 fins al 15/07/2016 (ambdós inclosos).

- Bases reguladores (català / castellà)

- Impost sobre Béns Immobles (IBI).

          - Informació general.

- Sol·licitud ajut Impost sobre Béns Immobles (IBI).

- Declaració responsable ingressos bruts percebuts.

- Autorització consulta dades AET i SSGG.

- Autorització consulta de dades cadastrals.

- Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).

          - Informació general.

- Sol·licitud ajut Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).

- Declaració responsable ingressos bruts percebuts.

- Autorització consulta dades AET i SSGG.

- Autorització consulta dades de la DGT (Direcció General de Trànsit).

 

- SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS PREVISTES AL PRESSUPOST.

- Sol·licitud subvencions.

- Justifificació subvencions.

 

- SUBVENCIÓ A ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE

- Bases específiques (català /castellà) (publicació al BOPT núm. 287 de 15 de desembre de 2011)

- Convocatòria per a l’exercici 2018 (català/castellà) (publicació al BOPT núm. 84 de 2 de maig de 2018)

- Termini de presentació: des del 3 de maig fins al 4 de juny de 2018 (ambdós inclosos).

- Sol·licitud de subvenció.

- Annex 1 - dades del projecte.

- Annex 2 - dades bancàries.

- Annex 3 - declaració requisits.

- Annex 4 - autorització consulta dades administracions (només si l'import de la subvenció és major de 3.000 €).

- Justificació:

- Sol·licitud, memòria d'activitat i memòria econòmica.

- Declaració responsable retribucions percebudes.

 

- AJUTS ECONÒMICS A PERSONES GRAVADES PER L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. (FORA DE TERMINI)

 

L’objecte d’aquestes bases és l’atorgament d’ajuts a aquelles persones físiques subjectes passius de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana davant de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, que es meriti i es tramiti a partir de l’1 de gener de 2013, per la transmissió del seu habitatge habitual per causa de dació en pagament d’un deute hipotecari o d’execució hipotecària.

Aprovació definitiva i publicació del text íntegre al BOPT núm. 74, de data 29/03/2014.
 
Les persones sol·licitants podran presentar les peticions juntament amb la documentació acreditativa, de dilluns a divendres: de 9 a 14 h a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana (OMAC) de l'Ajuntament, a la plaça Carles III, 13.

El termini de presentació de les sol·licituds serà fins el dia 31/12/2014.

- Bases reguladores.

- Consulteu més informació sobre el tràmit.

- Sol·licitud ajut Impost sobre l'increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

- Autorització consulta dades AET i SSGG.

- Autorització consulta de dades cadastrals.

- Declaració responsable estar fora de l'àmbit d'aplicació de la Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per a reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració del deute i lloguer social.

 

Accions del document
Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita ·CIF: P4313800G · Pl. Carles III, 13 · 43540 · Sant Carles de la Ràpita · Tel. 977 740 100 · ajuntament@larapita.cat    /     Desenvolupat per: Semic Internet