Inici ca Serveis Ajuts i Subvencions

Atenció ciutadana

Atenció en linea

Atenció telefònica

  • 977 740 100
    Informació i tramitació

Atenció presencial

Telèfons d'urgències

  • 112 Emergències
  • 061 Urgències sanitàries
  • 112 Bombers
  • 112 Mossos d'Esquadra
  • 091 Policia Nacional
Altres telèfons d'urgències >

Ajuts i Subvencions

En aquesta pàgina hi trobareu les convocatòries d'ajuts i subvencions de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, així com informacions relacionades:

 

- AJUTS DINERARIS DIRECTES A PERSONES O FAMÍLIES PER FER FRONT A SITUACIONS DE RISC ECONÒMIC I/O SOCIAL.

L’objecte d’aquestes bases és regular els ajuts i el seu procediment per a concessió de prestacions econòmiques a persones o famílies amb dificultats econòmiques amb l’objectiu de pal·liar situacions de necessitats bàsiques, que estiguin empadronades al municipi de Sant Carles de la Ràpita.

El termini de presentació: Des de la publicació de la convocatòria al BOPT de data 5 de febrer de 2019, fins 31 de desembre de 2019.

- Bases reguladores (català / castellano).

- Convocatòria (BOPT de 5 de febrer de 2019).

- Impresos:

        - Model de sol·licitud.

        - Declaració jurada o promesa d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita i les altres obligacions tributàries i de la Seguretat social que vénen imposades per la normativa vigent i de que no està sotmès a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador.

        - Declaració responsable ingressos bruts percebuts.

        - Autorització dades per procediments electrònics.

        - Document núm. de compte bancari.

 

- AJUTS ECONÒMICS INDIVIDUALS PER A FER FRONT A LES DESPESES FAMILIARS DERIVADES DE L’ASSISTÈNCIA A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL DE L’ALUMNAT RESIDENT AL MUNICIPI I MATRICULAT LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL.

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament d’ajuts econòmics per a fer front a les despeses del servei educatiu de l’alumnat matriculat a la llar d’infants municipal.

El termini de presentació: des del dia següent a la seva publicació al BOPT núm. 170, de data 1 de setembre de 2017 i fins al juliol del 2018.

- Bases reguladores.

- Convocatòria: (BOPT de data 6 de febrer de 2019).

- Impressos:

- Autorització dades per procediments electrònics.

- Declaració jurada tutor.

- Sol·licitud.

 

- AJUTS ECONÒMICS INDIVIDUALS PER A FER FRONT A LES DESPESES DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR DE L’ALUMNAT MATRICULAT A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL.

 

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament d’ajuts econòmics per a fer front a les despeses del servei de menjador escolar de l’alumnat matriculat a la llar d’infants municipal.

El termini de presentació: un cop publicada al BOT la convocatòria i fins al juliol de 2018.

- Bases reguladores (publicat BOPT núm. 18, de 28 de gener de 2016).

- Convocatòria: (BOPT de data 6 de febrer de 2019).

- Impressos:

          - Autorització dades per procediments electrònics.

             - Declaració jurada tutor.

             - Sol·licitud.

 

- BEQUES PER TRANSPORT PER A ESTUDIS SUPERIORS

 
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de les beques per al transport per estudis superiors de cicles formatius de grau superior, estudis universitaris o de grau per a estudiants empadronats al terme municipal de Sant Carles de la Ràpita.

El termini de presentació de sol·licituds és des del'1 d’agost fins al 30 de setembre de 2018 (en tràmit de publicació al BOPT).

- Bases reguladores.

- Convocatòria (català / castellà).

- Model de sol·licitud.

- Annex 2 - Declaració jurada o promesa d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita i les altres obligacions tributàries i de la Seguretat social que vénen imposades per la normativa vigent i de que no està sotmès a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador.

- Annex 3 - document núm. de compte bancari.

- Annex 4 - Autorització d'obtenció de dades per procediments electrònics amb l'AEAT i la TGSS.

- Annex 5 - Autorització d'obtenció de dades acadèmiques per procediments electrònics expdient acadèmic.

 

 

 - AJUTS ECONÒMICS PER A PERSONES AMB ESCASSA CAPACITAT ECONÒMICA (impost sobre béns immobles i impost de vehicles de tracció mecànica). (FORA DE TERMINI)

 

L’objecte d’aquestes bases és l’atorgament d’ajuts a aquelles persones que pateixin una situació econòmica més desfavorida que siguin subjectes passius de l’Impost sobre Béns Immobles IBI i/o de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, constant com a contribuents als Padrons d’aquests impostos. 

Aprovació definitiva i publicació del text íntegre al BOPT núm. 57, de data 10/03/2015.

 
El termini de presentació de les sol·licituds serà cada any des del dia 1 de gener fins al 15 de febrer (ambdós inclosos). No obstant, aquest any 2016 s'ha obert un termini extraordinari des del dia 01/06/2016 fins al 15/07/2016 (ambdós inclosos).

- Bases reguladores (català / castellà)

- Impost sobre Béns Immobles (IBI).

          - Informació general.

- Sol·licitud ajut Impost sobre Béns Immobles (IBI).

- Declaració responsable ingressos bruts percebuts.

- Autorització consulta dades AET i SSGG.

- Autorització consulta de dades cadastrals.

- Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).

          - Informació general.

- Sol·licitud ajut Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).

- Declaració responsable ingressos bruts percebuts.

- Autorització consulta dades AET i SSGG.

- Autorització consulta dades de la DGT (Direcció General de Trànsit).

 

- SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS PREVISTES AL PRESSUPOST.

- Sol·licitud subvencions.

- Justifificació subvencions.

 

- SUBVENCIÓ A ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE

- Bases específiques (català /castellà) (publicació al BOPT núm. 287 de 15 de desembre de 2011)

- Convocatòria per a l’exercici 2018 (català/castellà) (publicació al BOPT núm. 84 de 2 de maig de 2018)

- Termini de presentació: des del 3 de maig fins al 4 de juny de 2018 (ambdós inclosos).

- Sol·licitud de subvenció.

- Annex 1 - dades del projecte.

- Annex 2 - dades bancàries.

- Annex 3 - declaració requisits.

- Annex 4 - autorització consulta dades administracions (només si l'import de la subvenció és major de 3.000 €).

- Justificació:

- Sol·licitud, memòria d'activitat i memòria econòmica.

- Declaració responsable retribucions percebudes.

 

- AJUTS ECONÒMICS A PERSONES GRAVADES PER L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. (FORA DE TERMINI)

 

L’objecte d’aquestes bases és l’atorgament d’ajuts a aquelles persones físiques subjectes passius de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana davant de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, que es meriti i es tramiti a partir de l’1 de gener de 2013, per la transmissió del seu habitatge habitual per causa de dació en pagament d’un deute hipotecari o d’execució hipotecària.

Aprovació definitiva i publicació del text íntegre al BOPT núm. 74, de data 29/03/2014.
 
Les persones sol·licitants podran presentar les peticions juntament amb la documentació acreditativa, de dilluns a divendres: de 9 a 14 h a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana (OMAC) de l'Ajuntament, a la plaça Carles III, 13.

El termini de presentació de les sol·licituds serà fins el dia 31/12/2014.

- Bases reguladores.

- Consulteu més informació sobre el tràmit.

- Sol·licitud ajut Impost sobre l'increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

- Autorització consulta dades AET i SSGG.

- Autorització consulta de dades cadastrals.

- Declaració responsable estar fora de l'àmbit d'aplicació de la Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per a reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració del deute i lloguer social.

 

Accions del document
Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita ·CIF: P4313800G · Pl. Carles III, 13 · 43540 · Sant Carles de la Ràpita · Tel. 977 740 100 · ajuntament@larapita.cat    /     Desenvolupat per: Semic Internet