Inici ca Serveis Ajuts i Subvencions

Atenció ciutadana

Atenció en linea

Atenció telefònica

  • 977 740 100
    Informació i tramitació

Atenció presencial

Telèfons d'urgències

  • 112 Emergències
  • 061 Urgències sanitàries
  • 112 Bombers
  • 112 Mossos d'Esquadra
  • 091 Policia Nacional
Altres telèfons d'urgències >

Ajuts i Subvencions

En aquesta pàgina hi trobareu les convocatòries d'ajuts i subvencions de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, així com informacions relacionades:

 

- AJUTS DINERARIS DIRECTES A PERSONES O FAMÍLIES PER FER FRONT A SITUACIONS DE RISC ECONÒMIC I/O SOCIAL. (Encara no obert. Pendent d'aprovació per la Junta de Govern Local)

L’objecte d’aquestes bases és regular els ajuts i el seu procediment per a concessió de prestacions econòmiques a persones o famílies amb dificultats econòmiques amb l’objectiu de pal·liar situacions de necessitats bàsiques, que estiguin empadronades al municipi de Sant Carles de la Ràpita.

El termini de presentació de les sol·licituds a l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita vindrà determinat per la corresponent convocatòria anual que s'aprovarà per la Junta de Govern Local (encara no obert, pendent d'aprovació per la Junta de Govern Local).

- Bases reguladores.

 

- AJUTS ECONÒMICS INDIVIDUALS PER A FER FRONT A LES DESPESES FAMILIARS DERIVADES DE L’ASSISTÈNCIA A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL DE L’ALUMNAT RESIDENT AL MUNICIPI I MATRICULAT LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL.

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament d’ajuts econòmics per a fer front a les despeses del servei educatiu de l’alumnat matriculat a la llar d’infants municipal.

El termini de presentació: obert tot l'any. (publicat BOPT núm. 19, de 29 de gener de 2016).

- Bases reguladores.

- Convocatòria  (BOPT núm. 293, de 19 de desembre de 2015).

- Impressos:

- Autorització dades per procediments electrònics.

- Declaració jurada tutor.

- Sol·licitud.

 

- AJUTS ECONÒMICS INDIVIDUALS PER A FER FRONT A LES DESPESES DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR DE L’ALUMNAT MATRICULAT A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL.

 

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament d’ajuts econòmics per a fer front a les despeses del servei de menjador escolar de l’alumnat matriculat a la llar d’infants municipal.

El termini de presentació: obert tot l'any. (publicat BOPT núm. 18, de 28 de gener de 2016).

- Bases reguladores.

- Convocatòria  (BOPT núm. 293, de 19 de desembre de 2015).

- Impressos:

          - Autorització dades per procediments electrònics.

             - Declaració jurada tutor.

             - Sol·licitud.

 

- BEQUES PER TRANSPORT PER A ESTUDIS SUPERIORS (FORA DE TERMINI)

 
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de les beques per al transport per estudis superiors de cicles formatius de grau superior, estudis universitaris o de grau per a estudiants empadronats al terme municipal de Sant Carles de la Ràpita.

El termini de presentació de sol·licituds és des del 15 d’agost fins al 15 d'octubre de 2016.

- Bases reguladores.

- Convocatòria.

- Model de sol·licitud.

- Annex 2 - Declaració jurada o promesa d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita i les altres obligacions tributàries i de la Seguretat social que vénen imposades per la normativa vigent i de que no està sotmès a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador.

- Annex 3 - document núm. de compte bancari.

- Annex 4 - Autorització d'obtenció de dades per procediments electrònics amb l'AEAT i la TGSS.

- Annex 5 - Autorització d'obtenció de dades acadèmiques per procediments electrònics expdient acadèmic.

 

 - AJUTS ECONÒMICS PER A PERSONES AMB ESCASSA CAPACITAT ECONÒMICA (impost sobre béns immobles i impost de vehicles de tracció mecànica). (FORA DE TERMINI)

 

L’objecte d’aquestes bases és l’atorgament d’ajuts a aquelles persones que pateixin una situació econòmica més desfavorida que siguin subjectes passius de l’Impost sobre Béns Immobles IBI i/o de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, constant com a contribuents als Padrons d’aquests impostos. 

Aprovació definitiva i publicació del text íntegre al BOPT núm. 57, de data 10/03/2015.

 
El termini de presentació de les sol·licituds serà cada any des del dia 1 de gener fins al 15 de febrer (ambdós inclosos). No obstant, aquest any 2016 s'ha obert un termini extraordinari des del dia 01/06/2016 fins al 15/07/2016 (ambdós inclosos).

- Bases reguladores (català / castellà)

- Impost sobre Béns Immobles (IBI).

          - Informació general.

- Sol·licitud ajut Impost sobre Béns Immobles (IBI).

- Declaració responsable ingressos bruts percebuts.

- Autorització consulta dades AET i SSGG.

- Autorització consulta de dades cadastrals.

- Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).

          - Informació general.

- Sol·licitud ajut Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).

- Declaració responsable ingressos bruts percebuts.

- Autorització consulta dades AET i SSGG.

- Autorització consulta dades de la DGT (Direcció General de Trànsit).

 

- SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS PREVISTES AL PRESSUPOST.

- Annex justifificació subvencions.

- Annex sol·licitud subvencions.

 

- SUBVENCIÓ A ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE (FORA DE TERMINI)

 

- Bases específiques (català /castellà).(BOPT núm. 287 de 15 de desembre de 2011)

- Convocatòria per a l’exercici 2016

- Convocatòria per a l’exercici 2016, publicada en el BOP núm. 243 de 23 de desembre de 2016. Termini presentació de sol·licituds: del 19/12/2016 fins el 23/12/2016, ambdós inclosos. Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases específiques per a l’atorgament de subvencions a activitats d’educació en el lleure de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, publicades en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona de data 15 de desembre de 2011, amb núm. d’inserció 2011/14152 (núm. 287, pàg. 33-35) i que podeu consultar clicant aquí.

- Sol·licitud de subvenció.

- Annex 1 - dades del projecte.

- Annex 2 - dades bancàries.

- Annex 3 - declaració requisits.

- Annex 4 - autorització consulta dades administracions (només si l'import de la subvenció és major de 3.000 €).

- Justificació:

- Sol·licitud, memòria d'activitat i memòria econòmica.

- Declaració responsable retribucions percebudes.

 

- AJUTS ECONÒMICS A PERSONES GRAVADES PER L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. (FORA DE TERMINI)

 

L’objecte d’aquestes bases és l’atorgament d’ajuts a aquelles persones físiques subjectes passius de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana davant de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, que es meriti i es tramiti a partir de l’1 de gener de 2013, per la transmissió del seu habitatge habitual per causa de dació en pagament d’un deute hipotecari o d’execució hipotecària.

Aprovació definitiva i publicació del text íntegre al BOPT núm. 74, de data 29/03/2014.
 
Les persones sol·licitants podran presentar les peticions juntament amb la documentació acreditativa, de dilluns a divendres: de 9 a 14 h a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana (OMAC) de l'Ajuntament, a la plaça Carles III, 13.

El termini de presentació de les sol·licituds serà fins el dia 31/12/2014.

- Bases reguladores.

- Consulteu més informació sobre el tràmit.

- Sol·licitud ajut Impost sobre l'increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

- Autorització consulta dades AET i SSGG.

- Autorització consulta de dades cadastrals.

- Declaració responsable estar fora de l'àmbit d'aplicació de la Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per a reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració del deute i lloguer social.

 

Accions del document
Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita ·CIF: P4313800G · Pl. Carles III, 13 · 43540 · Sant Carles de la Ràpita · Tel. 977 740 100 · ajuntament@larapita.cat    /     Desenvolupat per: Semic Internet